SLUŽBY

REALIZACE STAVEB

Stavíme stavby všeho druhu, opravujeme i bouráme. více »

doprava

DOPRAVA

Zajišťujeme přepravu nákladů a zemní práce. více »

půjčovna

PŮJČOVNA

Nabízíme k zapůjčení široký sortiment ručního nářadí a stavební mechanizace. více »

Zaknihování akcií

 

14. 2. 2018 | Vážení obchodní přátelé, sdělujeme Vám, že na konci ledna jedniný akcionář rozhodl o přeměně listinných akcií na zaknihované akcie.

 ZVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ O PŘEMĚNĚ AKCIÍ SPOLEČNOSTI NA ZAKNIHOVANÉ VÝZVA AKCIONÁŘŮM K ODEVZDÁNÍ AKCIÍ A SDĚLENÍ MAJETKOVÉHO ÚČTU


KVAZAR akciová společnost, sídlem Střádalů 26/73, Kunčičky, 718 00 Ostrava, IČ: 00560383, společnost vedená u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 42 (dále jen „Společnost“) zveřejňuje tímto ve smyslu ustanovení § 529 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), následující oznámení, jakož i výzvu akcionářům Společnosti k odevzdání akcií a sdělení čísla účtu v centrální evidenci cenných papírů.
Jediný akcionář Společnosti rozhodl dne 23.1.2018 při výkonu působnosti valné hromady Společnosti o změně stanov Společnosti, spočívající mimo jiné v přeměně podoby akcií Společnosti z listinných akcií na akcie zaknihované, o čemž byl pořízen notářský zápis sepsaný Mgr. Petrou Vlčkovou, notářkou se sídlem v Havířově, Na Nábřeží 79/654, Havířov, pod NZ 34/2018, N31/2018 (dále jen „Rozhodnutí“). Na základě Rozhodnutí se všech 350 kusů listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč vydaných Společností spojilo do 70 kusů kmenových akcií v zaknihované podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě každé z těchto akcií ve výši 50.000,- Kč a dále se všech 13 kusů listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč vydaných Společností rozdělilo do 26 kusů kmenových akcií v zaknihované podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě každé z těchto akcií ve výši 50.000,- Kč.
Představenstvo Společnosti tímto vyzývá akcionáře Společnosti, aby odevzdali všechny dosavadní listinné akcie Společnosti, a to nejpozději ve lhůtě dvou (2) měsíců ode dne tohoto zveřejnění Rozhodnutí v Obchodním věstníku, a to v sídle Společnosti na adrese Střádalů 26/73, Kunčičky, 718 00 Ostrava, v pracovní dny od 9:00 do 15:00 hodin. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie Společnosti nepředloží, vyzve Společnost akcionáře k předložení akcií v dodatečné lhůtě s upozorněním, že po uplynutí této lhůty budou neodevzdané akcie prohlášeny za neplatné.
Představenstvo Společnosti dále akcionáře Společnosti vyzývá, aby si v souvislosti s přeměnou podoby akcií zřídili majetkový účet v centrální evidenci cenných papírů, a to prostřednictvím jednoho z účastníků Centrálního depozitáře cenných papírů. Akcionář je při odevzdání dosavadních listinných akcií Společnosti povinen ve smyslu ustanovení § 530 odst. 1 OZ sdělit Společnosti číslo jeho majetkového účtu v centrální evidenci cenných papírů, na který mají být zaevidovány jeho zaknihované akcie Společnosti.
V Ostravě dne 12.2.2018
Za Představenstvo Společnosti
Ing. Martin Ondráček

KONTAKT

Kvazar akciová společnost
Střádalů 26
718 00 Ostrava – Kunčičky

tel: +420 596 237 117
fax: +420 596 237 129
e-mail: kvazar@kvazar.cz